Historiae naturalis: taxidermias

Apteryx australis
110x90 cm